zaterdag 22 september 2018

Spreken

Job 13:1-12. Ben jij teleurgesteld in mensen en wat zou je daarover tegen de Ontzagwekkende willen zeggen?

1 ‭‭Mijn ogen hebben alles gezien, 
‭mijn oren alles gehoord en begrepen.
‭‭ 2 ‭‭Wat jullie weten, weet ik ook, 
‭ik ben niet jullie mindere.
‭‭ 3 ‭‭Nu zal ik spreken tot de Ontzagwekkende, 
‭ik wil me verdedigen ten overstaan van God.
‭‭ 4 ‭‭Want jullie dekken alles toe met leugens, 
‭kwakzalvers zijn jullie, allemaal!
‭‭ 5 ‭‭O, wilden jullie maar eens zwijgen, 
‭dat zou wel een blijk van wijsheid zijn.
‭‭ 6 ‭‭Luister goed naar mijn verweer, 
‭hoor het pleidooi dat over mijn lippen komt.
‭‭ 7 ‭‭Spreken jullie onwaarheid namens God? 
‭Willen jullie God met leugens dienen?
‭‭ 8 ‭‭Zien jullie hem naar de ogen? 
‭Is het zijn zaak waarvoor jullie pleiten? 
‭‭ 9 ‭‭Loopt het goed af, als hij jullie onderzoekt? 
‭Kun je hem bedriegen zoals je een mens bedriegt?
‭‭ 10 ‭‭Streng zal hij je straffen, 
‭als je heimelijk partijdig bent.
‭‭ 11 ‭‭Boezemt zijn majesteit je dan geen schrik in? 
‭Overweldigt je geen siddering van angst?
‭‭ 12 ‭‭Jullie betoog is louter zand, 
‭jullie verweer een lemen schild.

Eer en glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben.


‭‭ 

vrijdag 21 september 2018

Hij

Job 12:12-25. Wie is Hij?

12 ‭‭Valt de wijsheid aan de oudsten toe? 
‭Groeit inzicht met het vorderen van de jaren?
‭‭ 13 ‭‭Nee, God bezit de wijsheid en de kracht, 
‭hij heeft inzicht en verstand. 
‭‭ 14 ‭‭Wat God verwoest, wordt niet weer opgebouwd, 
‭wie hij gevangenzet, wordt niet meer bevrijd.
‭‭ 15 ‭‭God bedwingt de wateren, en stromen vallen droog, 
‭laat hij ze gaan, dan ontwrichten ze de aarde.
‭‭ 16 ‭‭Kracht en voorspoed zijn aan hem te danken, 
‭hij heerst over bedrieger en bedrogene.
‭‭ 17 ‭‭Raadsheren stuurt hij barrevoets weg 
‭en van rechters maakt hij dwazen. 
‭‭ 18 ‭‭Hij rukt koningen hun mantel af 
‭en bindt hun een lendendoek om.
‭‭ 19 ‭‭Priesters stuurt hij barrevoets weg 
‭en heersers brengt hij ten val.
‭‭ 20 ‭‭Hij knevelt de tong van wijze mannen 
‭en berooft de ouden van hun oordeelskracht.
‭‭ 21 ‭‭Over aanzienlijken stort hij verachting uit 
‭en hij maakt de gordels van edelen los.
‭‭ 22 ‭‭Hij onthult het diepste van de duisternis 
‭en brengt het zwartste donker naar het licht.
‭‭ 23 ‭‭Volken maakt hij groot, dan richt hij ze te gronde, 
‭volken maakt hij machtig, dan voert hij ze weg.
‭‭ 24 ‭‭Hun aanvoerders beneemt hij het verstand, 
‭hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg.
‭‭ 25 ‭‭Ze tasten in een lichtloos duister rond, 
‭hij laat hen zwalken als beschonkenen.
‭‭ 
Hij


donderdag 20 september 2018

Veilig

Job 12:6-11. Wie zijn veilig voor de eeuwigheid?

6 ‭‭De huizen van geweldplegers staan onbedreigd, 
‭Gods beschimpers zijn volkomen veilig, 
‭ze hebben hem naar hun hand gezet.
‭‭ 7 ‭‭Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, 
‭vraag de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen.
‭‭ 8 ‭‭Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, 
‭het wordt je verteld door de vissen van de zee.
‭‭ 9 ‭‭Wie weet van al deze dingen niet: 
‭de ‭HEER‭ heeft ze tot stand gebracht.
‭‭ 10 ‭‭Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, 
‭in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.
‭‭ 11 ‭‭Toetst het oor de woorden niet, 
‭zoals het gehemelte het voedsel proeft? 
‭‭
Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is.


woensdag 19 september 2018

Wacht

Job 12:1-5. Op welke antwoorden van God wacht jij?

1 ‭‭Hierop antwoordde Job:
‭‭ 2 ‭‭‘Ja, jullie zijn werkelijk onovertroffen, 
‭met jullie zal de wijsheid sterven!
‭‭ 3 ‭‭Maar net als jullie heb ik mijn verstand, 
‭ik ben niet jullie mindere. 
‭Wie weet dit soort dingen niet?
‭‭ 4 ‭‭Een mikpunt van spot ben ik voor mijn vrienden, 
‭terwijl ik God aanroep en op zijn antwoord wacht! 
‭Spot valt hem ten deel die onberispelijk en rechtvaardig is.
‭‭ 5 ‭‭Ongeluk verdient verachting, denkt de zorgeloze, 
‭de wankelende wordt omvergestoten.

Hoor mijn woorden Heer, sla acht op mijn klagen.


‭‭ 

dinsdag 18 september 2018

Keer naar Hem toe

Job 11:13-20. Wat gebeurt er als jij je naar God toe keert?

13 ‭‭Keer je naar hem toe, 
‭hef je handen naar hem op,
‭‭ 14 ‭‭werp alle kwaad ver van je af, 
‭laat het onrecht niet wonen in je huis. 
‭‭ 15 ‭‭Dan kun je je hoofd oprichten, zonder smet, 
‭en zul je staan als een toren en niet meer vrezen.
‭‭ 16 ‭‭Je zult je ongeluk vergeten, 
‭het zal zijn als water dat is weggestroomd. 
‭‭ 17 ‭‭Lichter dan de middag zal het leven zijn, 
‭als de ochtend zal het donker stralen.
‭‭ 18 ‭‭Je zult vol vertrouwen zijn, er is hoop, 
‭je zult je veilig weten, je kunt rustig slapen.
‭‭ 19 ‭‭Je gaat liggen, niemand schrikt je op, 
‭en velen zullen naar je vriendschap dingen.
‭‭ 20 ‭‭Maar de ogen van de goddelozen doven, 
‭zij vinden nergens meer een toevlucht; 
‭hun enige vooruitzicht is de dood.’‭ 

Als mijn volk zich bekeert van zijn weg en roept tot mijn aangezicht.


maandag 17 september 2018

Doorvorsen

Job 11:7-12. Wat weet jij van Gods plannen en gedachten?

7 ‭‭Kun jij Gods wijsheid ten diepste doorvorsen, 
‭het wezen van de Ontzagwekkende geheel omvatten?
‭‭ 8 ‭‭Van de hemelse hoogten–vermag jij daar iets? –
‭tot het diepst van het dodenrijk–reikt jouw kennis zo ver?
‭‭ 9 ‭‭Langer dan de aarde is zijn maat, 
‭hij is breder dan de zee.
‭‭ 10 ‭‭Als hij iemand achtervolgt, gevangenzet 
‭en over hem laat oordelen, wie zal hem daarbij hinderen?
‭‭ 11 ‭‭Hij kent de onoprechten, 
‭moeiteloos doorziet hij het kwaad.
‭‭ 12 ‭‭Een leeghoofd komt niet tot inzicht, 
‭zomin als een ezelsveulen als mens wordt geboren.

Zoveel plannen liggen voor ons klaar.


‭‭ 

zondag 16 september 2018

Wijsheid

Job 11:1-6. Wat is ware wijsheid?

1 ‭‭Toen nam Sofar uit NaƤma het woord:
‭‭ 2 ‭‭‘Vraagt die woordenstroom niet om een tegenstem? 
‭Zo’n zwetser krijgt toch niet zomaar gelijk?
‭‭ 3 ‭‭Denk je dat jouw dwaasheid ons tot zwijgen brengt? 
‭Dat je spot door niemand aan de kaak gesteld wordt?
‭‭ 4 ‭‭Je beweert: “Zuiver zijn mijn woorden 
‭en onschuldig ben ik in uw ogen.” 
‭‭ 5 ‭‭O, wilde God zelf toch eens spreken 
‭en zich tot jou richten,
‭‭ 6 ‭‭om de geheimen van zijn wijsheid te onthullen–
‭ want ondoorgrondelijk zijn zijn werken–, 
‭dan zou je weten: God rekent je niet al je zonden aan.

Ontzag voor de Heer en wijken van het kwaad.


‭‭