maandag 17 juni 2019

Zoeken

Psalmen 69:30-36. Hoe staat het met jouw hartsgesteldheid en wat voor invloed heeft het zoeken van God daarop?

30 ‭‭‭(69:31)‭ De naam van God wil ik loven met een lied, 
‭zijn grootheid met een lofzang prijzen.
‭‭ 31 ‭‭‭(69:32)‭ Dat behaagt de ‭HEER‭ meer dan offerdieren, 
‭dan stieren met hun horens en hoeven.
‭‭ 32 ‭‭‭(69:33)‭ De nederigen zien het en verheugen zich, 
‭wie God zoeken, hun hart zal opleven.
‭‭ 33 ‭‭‭(69:34)‭ Want de ‭HEER‭ hoort de armen, 
‭zijn gevangen volk verwerpt hij niet.
‭‭ 34 ‭‭‭(69:35)‭ Hemel en aarde moeten hem loven, 
‭de zeeën, met alles wat daarin leeft.
‭‭ 35 ‭‭‭(69:36)‭ Want God zal Sion redden 
‭en de steden van Juda herbouwen. 
‭Daar zal worden geleefd en geërfd,
‭‭ 36 ‭‭‭(69:37)‭ het volk dat hem dient, zal het land bezitten, 
‭wie zijn naam liefheeft, mag er wonen.
‭‭ 
Zoek eerst het koninkrijk van God.

zondag 16 juni 2019

Verzwakt en gewond

Psalmen 69:22-29. Wat zijn de wonden en verzwakte plekken in jouw leven en hoe ervaar je daarin Gods bescherming?

22 ‭‭‭(69:23)‭ Laat hun tafel hun valstrik worden 
‭en een valkuil voor hun vrienden.
‭‭ 23 ‭‭‭(69:24)‭ Laat het licht uit hun ogen verdwijnen, 
‭beroof hun lendenen van alle kracht.
‭‭ 24 ‭‭‭(69:25)‭ Stort over hen uw toorn uit, 
‭laat hen aan uw woede niet ontkomen.
‭‭ 25 ‭‭‭(69:26)‭ Maak hun woonplaats tot een woestenij, 
‭verdrijf uit hun tenten de laatste bewoner.
‭‭ 26 ‭‭‭(69:27)‭ Want zij vervolgen wie u hebt geslagen, 
‭en wegen het leed van wie door u is verwond.
‭‭ 27 ‭‭‭(69:28)‭ Voeg dit alles toe aan hun schuld, 
‭sluit hen uit van uw genade,
‭‭ 28 ‭‭‭(69:29)‭ schrap hun namen uit het boek van het leven, 
‭laat ze niet geschreven staan bij de rechtvaardigen.
‭‭ 29 ‭‭‭(69:30)‭ Ik ben verzwakt, ik ben verwond, 
‭maar uw hulp, o God, zal mij beschermen.
‭‭ 
Als een huis dat op de rots staat, zo onwankelbaar,
zo beschermt Hij heel ons leven tegen elk gevaar.

zaterdag 15 juni 2019

Ontferming

Psalmen 69:13-21. Wat zijn de worstelingen in jouw leven en hoe groot is Gods ontferming daarover?

13 ‭‭‭(69:14)‭ En nu, ‭HEER‭, richt ik mijn gebed tot u, 
‭laat dit een uur zijn van mededogen. 
‭Groot is uw ontferming, God, antwoord mij, 
‭toon uw trouw en red mij.
‭‭ 14 ‭‭‭(69:15)‭ Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink, 
‭laat mij ontkomen aan wie mij haten, 
‭haal mij uit dit diepe water.
‭‭ 15 ‭‭‭(69:16)‭ Laat de stroom mij niet meesleuren, 
‭het slijk mij niet verzwelgen, 
‭de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten.
‭‭ 16 ‭‭‭(69:17)‭ Antwoord mij, ‭HEER‭, u bent genadig en goed, 
‭keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.
‭‭ 17 ‭‭‭(69:18)‭ Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar, 
‭antwoord mij snel, want de angst benauwt mij.
‭‭ 18 ‭‭‭(69:19)‭ Wees mij nabij en bevrijd mij, 
‭verlos mij van mijn vijanden. 
‭‭ 19 ‭‭‭(69:20)‭ U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte, 
‭al mijn belagers staan voor u.
‭‭ 20 ‭‭‭(69:21)‭ Smaad heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos, 
‭ik hoopte op mededogen–vergeefs; 
‭op troost–die ik niet vond.
‭‭ 21 ‭‭‭(69:22)‭ Nee, ze mengden gif door mijn eten 
‭en lesten mijn dorst met azijn.
‭‭ 
Heer, ontferm U over ons.

vrijdag 14 juni 2019

Lichtzinnig leven


Psalmen 69:1-12. Hoe is te voorkomen dat je een lichtzinnig leven leidt?

1 ‭‭Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Van David. 
‭‭(69:2)‭ Red mij, God, 
‭het water staat aan mijn lippen,
‭‭ 2 ‭‭‭(69:3)‭ ik zink weg in bodemloos slijk 
‭en vind geen grond voor mijn voeten, 
‭ik ben in diep water geraakt, 
‭de stroom sleurt mij mee.
‭‭ 3 ‭‭‭(69:4)‭ Uitgeput ben ik van het roepen, 
‭mijn keel is schor geschreeuwd, 
‭mijn ogen zijn verzwakt 
‭van het uitzien naar mijn God.
‭‭ 4 ‭‭‭(69:5)‭ Talrijker dan de haren op mijn hoofd 
‭zijn zij die mij haten zonder reden, 
‭met velen zijn mijn belagers, 
‭mijn vijanden die mij bedriegen: 
‭teruggeven moet ik 
‭wat ik niet heb geroofd.
‭‭ 5 ‭‭‭(69:6)‭ God, u kent mijn lichtzinnig leven, 
‭mijn schuld is u niet ontgaan.
‭‭ 6 ‭‭‭(69:7)‭ Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien, 
‭‭HEER‭, God van de hemelse machten, 
‭laat wie u zoekt niet om mij te schande staan, 
‭God van Israël.
‭‭ 7 ‭‭‭(69:8)‭ Om u moet ik smaad verduren 
‭en bedekt het schaamrood mijn gezicht.
‭‭ 8 ‭‭‭(69:9)‭ Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, 
‭een onbekende voor de zonen van mijn moeder.
‭‭ 9 ‭‭‭(69:10)‭ De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, 
‭de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.
‭‭ 10 ‭‭‭(69:11)‭ Ik huilde tranen toen ik vastte, 
‭maar wat ik oogstte was hoon,
‭‭ 11 ‭‭‭(69:12)‭ ik hulde mij in een boetekleed, 
‭maar verachting werd mijn deel.
‭‭ 12 ‭‭‭(69:13)‭ In de stadspoort wordt over mij gepraat, 
‭en de liedjes van drinkers spotten met mij.

Ware wijsheid is ontzag voor de Heer en wijken van het kwaad.


‭‭ 

donderdag 13 juni 2019

Macht

Psalmen 68:32-35. Wat gebeurt er als je Gods macht erkent?

32 ‭‭‭(68:33)‭ Koninkrijken der aarde, 
‭zing voor God, 
‭zing een lied voor de Heer, ‭sela‭
‭‭ 33 ‭‭‭(68:34)‭ voor hem die rijdt door de hoogste, eeuwige hemel. 
‭Hoor, zijn stem is een machtige stem.
‭‭ 34 ‭‭‭(68:35)‭ Erken Gods macht: 
‭zijn majesteit heerst over Israël, 
‭zijn macht reikt tot boven de wolken.
‭‭ 35 ‭‭‭(68:36)‭ Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. 
‭De God van Israël, hij geeft macht 
‭en nieuwe kracht aan zijn volk. 
‭Geprezen zij God!

Groot en machtig is Hij!
‭‭ 

woensdag 12 juni 2019

Samenkomt

Psalmen 68:22-31. Wat doen jullie wanneer je als kinderen van God samenkomt?

22 ‭‭‭(68:23)‭ De Heer zegt: ‘Ik haal jullie vijanden uit Basan, 
‭ik haal ze uit de diepten van de zee:
‭‭ 23 ‭‭‭(68:24)‭ jullie voeten zullen waden in hun bloed, 
‭met hun tong zullen jullie honden ervan likken.’
‭‭ 24 ‭‭‭(68:25)‭ Een schouwspel is uw stoet, o God, 
‭de stoet van mijn God, mijn koning, naar zijn heiligdom:
‭‭ 25 ‭‭‭(68:26)‭ voorop zangers, daarachter snarenspelers, 
‭omstuwd door meisjes met tamboerijnen.
‭‭ 26 ‭‭‭(68:27)‭ Prijs God wanneer u samenkomt, 
‭prijs de ‭HEER‭, u die aan Israëls bron bent ontsprongen.
‭‭ 27 ‭‭‭(68:28)‭ Daar is Benjamin, de jongste, hij opent de rij, 
‭daar zijn de vorsten van Juda, uitbundig bijeen, 
‭de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali.
‭‭ 28 ‭‭‭(68:29)‭ Ontplooi uw macht, o God, 
‭de macht die u, God, ons altijd toonde,
‭‭ 29 ‭‭‭(68:30)‭ vanuit uw tempel die boven Jeruzalem oprijst. 
‭Laten koningen u schatting brengen.
‭‭ 30 ‭‭‭(68:31)‭ Vaar uit tegen het gedierte in het riet, 
‭die troep stieren, die kalveren van volken. 
‭Vertrap wie zilver begeren, 
‭verstrooi de volken die belust zijn op strijd. 
‭‭ 31 ‭‭‭(68:32)‭ Laten de gezanten uit Egypte zich aandienen, 
‭de Nubiërs met geschenken zich haasten naar God.
‭‭ 
Als wij samenkomen, laat uw liefde stromen.

dinsdag 11 juni 2019

Dag aan dag

Psalmen 68:15-21. Geloof je dat God je dag aan dag draagt en redt?

15 ‭‭‭(68:16)‭ Machtige berg, berg van Basan, 
‭veeltoppige berg, berg van Basan,
‭‭ 16 ‭‭‭(68:17)‭ waarom afgunstig, veeltoppig gebergte, 
‭op de berg die God als zetel koos? 
‭De ‭HEER‭ woont daar voor eeuwig.
‭‭ 17 ‭‭‭(68:18)‭ Met machtige wagens, tweemaal tienduizend, 
‭met duizenden en duizenden, 
‭trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom. 
‭‭ 18 ‭‭‭(68:19)‭ U voerde gevangenen mee, 
‭eiste gaven van opstandige mensen, 
‭en steeg op naar uw woning, ‭HEER‭, onze God.
‭‭ 19 ‭‭‭(68:20)‭ Geprezen zij de Heer, dag aan dag, 
‭deze God draagt ons en redt ons, ‭sela‭
‭‭ 20 ‭‭‭(68:21)‭ onze God is een reddende God. 
‭Bij God, de ‭HEER‭, is bevrijding uit de dood.
‭‭ 21 ‭‭‭(68:22)‭ God verplettert de hoofden van zijn vijanden, 
‭de harige kruinen van wie met schuld zijn beladen.
‭‭ 
Dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.