vrijdag 16 november 2018

Eer

Job 30:15-31. Wat is jouw eer?

15 ‭‭Verschrikkingen storten zich over me uit, 
‭mijn eer wordt weggevaagd als door de wind, 
‭als een wolk vervliegt mijn aanzien.
‭‭ 16 ‭‭Nu stroomt het leven uit mij weg, 
‭ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. 
‭‭ 17 ‭‭’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten, 
‭het bloed in mijn aderen komt niet tot rust.
‭‭ 18 ‭‭Hij rukt met geweld aan mijn kleed, 
‭omklemt mij met de kraag van mijn mantel.
‭‭ 19 ‭‭Hij heeft me neergesmeten in het slijk 
‭en ik ben als stof, als as geworden.
‭‭ 20 ‭‭Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; 
‭ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.
‭‭ 21 ‭‭U bent wreed voor mij geworden, 
‭met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.
‭‭ 22 ‭‭U tilt me op en laat me rijden op de wind, 
‭uw woedende storm schudt mij heen en weer.
‭‭ 23 ‭‭Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, 
‭naar het huis van samenkomst voor alle levenden.
‭‭ 24 ‭‭Maar keert men zich tegen een mens in nood, 
‭wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?
‭‭ 25 ‭‭Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? 
‭Had ik geen medelijden met de behoeftige?
‭‭ 26 ‭‭Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam, 
‭het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.
‭‭ 27 ‭‭Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust; 
‭ik zie slechts dagen van ellende naderen.
‭‭ 28 ‭‭In het zwart gehuld dool ik rond, van licht verstoken, 
‭ik sta op in de vergadering en roep om hulp.
‭‭ 29 ‭‭Een broeder van de jakhals ben ik geworden, 
‭een metgezel van de struisvogels.
‭‭ 30 ‭‭Mijn huid is verschroeid en schilfert, 
‭koorts verteert mijn gebeente. 
‭‭ 31 ‭‭Mijn lier is geworden tot rouwinstrument, 
‭mijn fluit tot de stem van de treurenden.

Eer en glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben.‭‭ 

donderdag 15 november 2018

Grenzen

Job 30:1-14. Welke grenzen hanteer jij in je leven en wat doe je als mensen daar overheen gaan?

1 ‭‭Maar nu bespotten ze mij, 
‭mannen die minder jaren tellen dan ik, zonen van vaders 
‭die zelfs de honden van mijn kudden onwaardig waren!
‭‭ 2 ‭‭Wat baat mij de kracht van hun handen, 
‭als al hun levenssap is weggevloeid? 
‭‭ 3 ‭‭Onmachtig door gebrek en honger 
‭stropen ze de woestijn af, 
‭in een donker vol onheil en troosteloosheid.
‭‭ 4 ‭‭Ze plukken melde en bladeren van struiken, 
‭de wortels van de brem zijn hun voedsel.
‭‭ 5 ‭‭Ze worden uit de gemeenschap gestoten, 
‭nagejouwd als dieven,
‭‭ 6 ‭‭en moeten wonen op de hellingen van het dal, 
‭in holen in de grond en tussen de rotsen.
‭‭ 7 ‭‭Ze kermen in het struikgewas, 
‭kruipen onder de distels bij elkaar,
‭‭ 8 ‭‭mannen zonder verstand en zonder aanzien, 
‭weggeslagen uit het land.
‭‭ 9 ‭‭En nu ben ik het onderwerp van hun spotlied, 
‭het mikpunt van hun lasterpraat.
‭‭ 10 ‭‭Van afschuw deinzen ze terug voor mij 
‭en niets weerhoudt hen mij in het gezicht te spuwen.
‭‭ 11 ‭‭God rukt mijn tentkoord los, hij vernedert mij, 
‭en zij overschrijden alle grenzen.
‭‭ 12 ‭‭Het gespuis aan mijn rechterhand dringt op, 
‭ze dwingen mij te vluchten, 
‭zetten de aanval in, tot mijn vernietiging.
‭‭ 13 ‭‭Mijn weg is versperd–de ondergang komt nader, 
‭en er is niemand die te hulp schiet.
‭‭ 14 ‭‭Aanstormend in een woeste golf 
‭slaan ze een brede bres in mij.
‭‭ 
Leidt mij langs mijn belagers Heer.


woensdag 14 november 2018

Trooster

Job 29:18-25. Welke troostende woorden en/of daden heb jij voor de treurenden?

18 ‭‭En ik zei bij mezelf: Ik zal sterven in mijn nest, 
‭als een feniks zal ik mijn dagen vermenigvuldigen,
‭‭ 19 ‭‭met mijn wortels gestrekt naar het water 
‭en de dauw van de nacht op mijn takken,
‭‭ 20 ‭‭met mijn eer die nooit zal verbleken, 
‭de boog in mijn hand steeds weer gespannen.
‭‭ 21 ‭‭Zij luisterden vol verwachting naar mij, 
‭ze zwegen om te horen wat ik hun zou raden.
‭‭ 22 ‭‭Wanneer ik had gesproken waren ze stil, 
‭mijn woorden daalden zacht op hen neer.
‭‭ 23 ‭‭En ze keken naar mij uit als naar de regen, 
‭ze openden hun mond als voor de lentedruppels.
‭‭ 24 ‭‭Ik lachte hun toe–zij waren verrast, 
‭en deden alles om mij niet te misnoegen.
‭‭ 25 ‭‭Ik wees hun de weg en nam plaats als hun leider, 
‭zoals een koning bij zijn legers woont, 
‭ik was de trooster van de treurenden.
‭‭ 
Troost de treurende ziel en richt de rouwenden op.


dinsdag 13 november 2018

Ieder

Job 29:7-17. Hoe sta jij bekend bij de mensen om je heen?

7 ‭‭Wanneer ik naar de stadspoort ging 
‭om mijn plaats op het plein in te nemen,
‭‭ 8 ‭‭trokken de jongeren zich terug zodra ze me zagen, 
‭en stonden de ouderen op om mij te begroeten.
‭‭ 9 ‭‭De aanzienlijken staakten hun gesprekken 
‭en legden eerbiedig een hand op hun mond,
‭‭ 10 ‭‭de stemmen van de edelen verstomden 
‭en hun tong kleefde aan hun gehemelte. 
‭‭ 11 ‭‭Ieder die mij hoorde prees mijn woorden, 
‭ieder die mij zag had niets dan lof,
‭‭ 12 ‭‭omdat ik de arme redde die om hulp riep, 
‭en de wees die in de steek gelaten was.
‭‭ 13 ‭‭Ik werd gezegend door de stervende, 
‭in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug.
‭‭ 14 ‭‭Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze kleedde mij, 
‭het recht was mij een mantel en een tulband.
‭‭ 15 ‭‭Ogen was ik voor de blinde, 
‭voeten was ik voor de lamme.
‭‭ 16 ‭‭Voor de behoeftigen was ik een vader, 
‭ik verdedigde de zaak van vreemdelingen.
‭‭ 17 ‭‭Ik brak de kaken van de boosdoener 
‭en ontrukte de prooi aan zijn tanden. 
‭‭ 
Toon je liefde aan de ander.


maandag 12 november 2018

Weleer

Job 29:1-6. Was vroeger alles beter?

1 ‭‭Job zette zijn betoog voort:
‭‭ 2 ‭‭‘Was alles maar als in de dagen van weleer, 
‭als in de dagen dat God over mij waakte,
‭‭ 3 ‭‭in de tijd dat zijn lamp boven mij scheen 
‭en mijn weg door het donker verlichtte,
‭‭ 4 ‭‭in de tijd dat ik de kracht van de jeugd bezat, 
‭met het vertrouwde gezelschap van God in mijn huis,
‭‭ 5 ‭‭toen de Ontzagwekkende met mij verkeerde 
‭en mijn kinderen bij mij waren, 
‭‭ 6 ‭‭toen ik mijn voeten in room liet baden 
‭en voor mij een stroom van olie uit de rots opwelde.

Vandaag!


‭‭ 

zondag 11 november 2018

Inzicht

Job 28:20-28. Welk inzicht geeft God jou vandaag?

20 ‭‭Maar van waar stamt de wijsheid dan, 
‭en het inzicht–waar is het te vinden?
‭‭ 21 ‭‭De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden, 
‭ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien.
‭‭ 22 ‭‭De afgrond en de dood, ze zeggen beide: 
‭‘Onze oren kennen haar slechts bij geruchte.’
‭‭ 23 ‭‭Maar God kent haar wegen 
‭en hij weet waar ze verblijft.
‭‭ 24 ‭‭Want hij ziet tot aan de randen van de aarde, 
‭onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik.
‭‭ 25 ‭‭Toen hij de kracht schiep van de winden 
‭en de wateren omgrensde,
‭‭ 26 ‭‭toen hij zijn wet oplegde aan de regen 
‭en de wegen van de donderwolken baande,
‭‭ 27 ‭‭zag hij de wijsheid en hij toetste haar, 
‭hij peilde en doorgrondde haar.
‭‭ 28 ‭‭En hij sprak tot de mens: 
‭‘Ontzag voor de Heer–dat is wijsheid; 
‭het kwaad mijden–dat is inzicht.’‭ 

Inzicht: Dat is wijken van het kwaad!


zaterdag 10 november 2018

Wijsheid

Job 28:12-19. Wat is ware wijsheid?

12 ‭‭Maar de wijsheid–waar moet je haar zoeken, 
‭en het inzicht–waar is het te vinden?
‭‭ 13 ‭‭Geen sterveling kent de weg erheen, 
‭de wijsheid is niet in het land der levenden.
‭‭ 14 ‭‭De oervloed zegt: ‘Ze is niet bij mij, ‘
‭de diepste zee: ‘Bij mij evenmin.’
‭‭ 15 ‭‭De wijsheid is niet te koop voor enig goud, 
‭noch kan ze in zilver worden afgewogen.
‭‭ 16 ‭‭Kostbaarder is ze dan het goud van Ofir, 
‭dan de duurste onyx of saffier. 
‭‭ 17 ‭‭Ze wordt niet geĆ«venaard door goud of glas, 
‭niet verworven voor schalen van het fijnste goud.
‭‭ 18 ‭‭Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen, 
‭een buidel wijsheid is meer waard dan parels.
‭‭ 19 ‭‭Topaas uit NubiĆ« kan haar niet evenaren, 
‭ze is kostbaarder dan zuiver goud.

Ware wijsheid!


‭‭