maandag 16 juli 2018

Teruggekeerd

Nehemia 12:1-26. Wat zijn de namen van de mensen die jij graag ziet terugkeren naar God en is het nodig dat jij terugkeert naar je eerste liefde?

1 ‭‭Hier volgt een lijst van de priesters en de Levieten die met Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en met Jesua zijn teruggekeerd: Seraja, Jirmeja, Ezra,‭ 2 ‭‭Amarja, Malluch, Chattus,‭ 3 ‭‭Sechanja, Rechum, Meremot,‭ 4 ‭‭Iddo, Ginnetoi, Abia,‭ 5 ‭‭Miamin, Maädja, Bilga,‭ 6 ‭‭Semaja, Jojarib, Jedaja,‭ 7 ‭‭Sallu, Amok, Chilkia, Jedaja.  Zij waren in de tijd van Jesua de leiders van de priesters en hun ambtgenoten.‭ 8 ‭‭De Levieten: Jesua, Binnuï, Kadmiël, Serebja, Jehuda en Mattanja, die met zijn broers was aangesteld om de dankliederen te zingen.‭ 9 ‭‭Bakbukja en Unni en hun verwanten stonden tijdens de diensten tegenover hen opgesteld.‭ 10 ‭‭En Jesua verwekte Jojakim, Jojakim verwekte Eljasib, Eljasib verwekte Jojada,‭ 11 ‭‭Jojada verwekte Jonatan, en Jonatan verwekte Jaddua.‭ 12 ‭‭In de tijd van Jojakim waren de hoofden van de priesterlijke families: van de familie van Seraja: Meraja; van Jirmeja: Chananja;‭ 13 ‭‭van Ezra: Mesullam; van Amarja: Jochanan;‭ 14 ‭‭van Melichu: Jonatan; van Sebanja: Josef;‭ 15 ‭‭van Charim: Adna; van Merajot: Chelkai;‭ 16 ‭‭van Iddo: Zecharja; van Ginneton: Mesullam;‭ 17 ‭‭van Abia: Zichri; van Minjamin, van Moadja: Piltai;‭ 18 ‭‭van Bilga: Sammua; van Semaja: Jonatan;‭ 19 ‭‭van Jojarib: Mattenai; van Jedaja: Uzzi;‭ 20 ‭‭van Sallai: Kallai; van Amok: Eber;‭ 21 ‭‭van Chilkia: Chasabja; van Jedaja: Netanel.‭ 22 ‭‭Ingeschreven werden de familiehoofden van de Levieten in de tijd van Eljasib, Jojada, Jochanan en Jaddua, evenals zij die tot de priesterfamilies behoorden tijdens de regering van de Perzische koning Darius.‭ 23 ‭‭Zij werden ingeschreven in de kronieken, tot aan de tijd van Jochanan, de zoon van Eljasib.‭ 24 ‭‭Het waren: Chasabja, Serebja en Jesua, de zoon van Kadmiël. Dit waren hun verwanten, die afdeling bij afdeling tegenover hen opgesteld stonden bij het zingen van de lof– en dankliederen, naar het voorschrift van David, de godsman:‭ 25 ‭‭Mattanja, Bakbukja en Obadja. De poortwachters die de wacht hielden bij de voorraadkamers in de poortgebouwen waren Mesullam, Talmon en Akkub.‭ 26 ‭‭Zij allen waren tijdgenoten van Jojakim, de zoon van Jesua, de zoon van Josadak, van Nehemia, de gouverneur, en van Ezra, de priester en schrijver.‭ 

Maar als de liefdesvlam verzwakt, haast gedoofd is door ons falen, wordt het tijd om terug te gaan.

zondag 15 juli 2018

Woonden

Nehemia 11:20-36. Wat is jouw geestelijke woonplaats?

20 ‭‭De overige Israëlieten, onder wie priesters en Levieten, woonden in de andere steden van Juda, allen op hun eigen grond.‭ 21 ‭‭De tempelknechten woonden op de Ofel; hun leiders waren Sicha en Gispa.‭ 22 ‭‭Uzzi, de zoon van Bani, die de zoon was van Chasabja, de zoon van Mattanja, de zoon van Micha, was de leider van de Levieten in Jeruzalem. Hij was een van de afstammelingen van Asaf, die tijdens de eredienst in de tempel als tempelzangers optraden.‭ 23 ‭‭Er bestond namelijk een koninklijke verordening waarin de dagelijkse diensten van de tempelzangers geregeld waren.‭ 24 ‭‭Petachja, de zoon van Mesezabel, een van de afstammelingen van Zerach, de zoon van Juda, was de adviseur van de koning in alle zaken die het volk betroffen.‭ 25 ‭‭Over de nederzettingen op het platteland het volgende: er woonden Judeeërs in Kirjat–Arba en de omliggende dorpen, in Dibon en de omliggende dorpen, in Jekabseël en de bijbehorende nederzettingen,‭ 26 ‭‭in Jesua, Molada en Bet–Pelet,‭ 27 ‭‭in Chasar–Sual en Berseba en de omliggende dorpen,‭ 28 ‭‭in Siklag en Mechona en de omliggende dorpen,‭ 29 ‭‭in En–Rimmon, Sora en Jarmut,‭ 30 ‭‭in Zanoach en Adullam en de bijbehorende nederzettingen, in Lachis en zijn velden, en in Azeka en de omliggende dorpen. Zij vestigden zich van Berseba tot aan het Hinnomdal.‭ 31 ‭‭De Benjaminieten gingen wonen in Geba, Michmas en Ajja, in Betel en de omliggende dorpen,‭ 32 ‭‭in Anatot, Nob en Ananja,‭ 33 ‭‭in Hasor, Rama en Gittaïm,‭ 34 ‭‭in Chadid, Seboïm en Neballat,‭ 35 ‭‭in Lod, Ono en het Handwerkersdal.‭ 36 ‭‭Ook afdelingen van de Levieten uit Juda kwamen in Benjamin wonen.‭ 

Ik mag wonen in het huis van mijn Heer, al de dagen van mijn leven.


zaterdag 14 juli 2018

Toegejuicht

Nehemia 11:1-19. Wat zijn redenen voor een algemene toejuiching?

1 ‭‭De leiders van het volk gingen in Jeruzalem wonen, en de rest van het volk wierp het lot, want één op de tien families moest in Jeruzalem, de heilige stad, gaan wonen, en de negen andere in een andere stad.‭ 2 ‭‭Wanneer families zich vrijwillig in Jeruzalem wilden vestigen werd dat algemeen toegejuicht.‭ 3 ‭‭Hier volgen de familiehoofden uit de provincie die zich in Jeruzalem vestigden. Hoewel vele Israëlieten, priesters, Levieten, tempelknechten en nakomelingen van de slaven van Salomo in de andere steden van Juda gingen wonen, op hun eigen grond in hun eigen stad,‭ 4 ‭‭waren er toch ook Judeeërs en Benjaminieten die zich in Jeruzalem vestigden. 
‭De Judeeërs: Ataja, de zoon van Uzzia, die de zoon was van Zecharja, de zoon van Amarja, de zoon van Sefatja, de zoon van Mahalalel, uit de familie van Peres,‭ 5 ‭‭en Maäseja, de zoon van Baruch, die de zoon was van Kolchoze, de zoon van Chazaja, de zoon van Adaja, de zoon van Jojarib, de zoon van Zecharja, de zoon van de Siloniet.‭ 6 ‭‭In totaal woonden er vierhonderdachtenzestig afstammelingen van Peres in Jeruzalem, allen weerbare mannen.‭ 7 ‭‭De Benjaminieten: Sallu, de zoon van Mesullam, die de zoon was van Joëd, de zoon van Pedaja, de zoon van Kolaja, de zoon van Maäseja, de zoon van Itiël, de zoon van Jesaja;‭ 8 ‭‭en verder Gabbai en Sallai, bij elkaar negenhonderdachtentwintig personen.‭ 9 ‭‭Joël, de zoon van Zichri, was hun leider, en Jehuda, de zoon van Hassenua, was de ondercommandant van de stad.‭ 10 ‭‭De priesters: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin,‭ 11 ‭‭en Seraja, die de zoon was van Chilkia, de zoon van Mesullam, de zoon van Sadok, de zoon van Merajot, de zoon van Achitub, die in de tempel de leiding had,‭ 12 ‭‭samen met hun verwanten die dienst deden in de tempel, achthonderdtweeëntwintig in totaal; en verder Adaja, die de zoon was van Jerocham, de zoon van Pelalja, de zoon van Amsi, de zoon van Zecharja, de zoon van Paschur, de zoon van Malkia,‭ 13 ‭‭en zijn verwanten, familiehoofden, tweehonderdtweeënveertig in totaal; en Amassai, die de zoon was van Azarel, de zoon van Achzai, de zoon van Mesillemot, de zoon van Immer,‭ 14 ‭‭en hun verwanten, honderdachtentwintig weerbare mannen. Hun leider was Zabdiël, de zoon van Gedolim.‭ 15 ‭‭De Levieten: Semaja, de zoon van Chassub, die de zoon was van Azrikam, de zoon van Chasabja, de zoon van Bunni.‭ 16 ‭‭Sabbetai en Jozabad, hoofden van de Levieten, waren verantwoordelijk voor de werkzaamheden die buiten de tempel plaatsvonden.‭ 17 ‭‭Mattanja, die de zoon was van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf, was de voorzanger die de lofprijzing bij het gebed aanheft, en verder waren er Bakbukja, zijn plaatsvervanger, en Abda, de zoon van Sammua, de zoon van Galal, de zoon van Jedutun.‭ 18 ‭‭In totaal woonden er tweehonderdvierentachtig Levieten in de heilige stad.‭ 19 ‭‭De poortwachters: Akkub, Talmon en hun verwanten, in totaal honderdtweeënzeventig mannen die in de poorten de wacht hielden.‭ 

Ik wil juichen voor U mijn Heer.


vrijdag 13 juli 2018

Verwaarlozen

Nehemia 10:32-39. Hoe onderhoud jij de tempel waar God woont (lees 1 Corinthiërs 3:16)?

32 ‭‭‭(10:33)‭ Tevens nemen wij als verplichting op ons om per jaar een derde sjekel bij te dragen aan de dienst in de tempel van onze God,‭ 33 ‭‭‭(10:34)‭ en wel voor het toonbrood, de dagelijkse graan– en brandoffers, voor de offers op sabbat, het nieuwemaansfeest en de hoogtijdagen, en voor de heilige gaven, de offers om verzoening voor Israël te bewerken, en voor de overige diensten in de tempel van onze God.‭ 34 ‭‭‭(10:35)‭ Wij hebben door loting bepaald wanneer de priesters, de Levieten en het volk, ingedeeld naar familie, brandhout moeten leveren voor het altaar van de ‭HEER‭, onze God, in zijn tempel. Dit dient op vastgestelde tijden te gebeuren, elk jaar opnieuw, zoals in de wet is voorgeschreven.‭ 35 ‭‭‭(10:36)‭ Verder zullen wij de eerste opbrengst van onze akkers en de eerste vruchten van alle fruitbomen naar de tempel van onze God brengen, elk jaar opnieuw,‭ 36 ‭‭‭(10:37)‭ en ook zullen wij, zoals in de wet is voorgeschreven, onze eerstgeboren zonen, en van ons vee de eerstgeboren runderen, schapen en geiten, naar de tempel van onze God brengen, naar de priesters die daar dienst doen.‭ 37 ‭‭‭(10:38)‭ Ook het eerste deeg zullen wij naar de priesters brengen, naar de voorraadkamers van de tempel van onze God, evenals wat wij moeten afdragen van het fruit van de boomgaarden, de wijn en de olie. Een tiende van de opbrengst van het land is voor de Levieten. Zij mogen zelf in alle gebieden waar wij werken tienden heffen;‭ 38 ‭‭‭(10:39)‭ ze zullen daarbij door een priester, een afstammeling van Aäron, worden vergezeld. De Levieten moeten vervolgens een tiende van die tienden naar de voorraadkamers van de tempel van onze God brengen.‭ 39 ‭‭‭(10:40)‭ Daarheen moeten de Israëlieten en de Levieten hun bijdragen in graan, wijn en olie brengen. Daar ook bevindt zich het tempelgerei, en daar verblijven de dienstdoende priesters, de poortwachters en de zangers. Nooit zullen wij de tempel van onze God verwaarlozen.’‭ 

Wij zijn een tempel voor zijn troon.


donderdag 12 juli 2018

Verplichten

Nehemia 10:1-31. Welke verplichting heb je jezelf en/of anderen opgelegd en hoe houd je je eraan?

1 ‭‭‭(10:2)‭ Dit zijn degenen die hun zegel zetten: Landvoogd Nehemia, de zoon van Chachalja, Sidkia,‭ 2 ‭‭‭(10:3)‭ en de priesters Seraja, Azarja, Jirmeja,‭ 3 ‭‭‭(10:4)‭ Paschur, Amarja, Malkia,‭ 4 ‭‭‭(10:5)‭ Chattus, Sebanja, Malluch,‭ 5 ‭‭‭(10:6)‭ Charim, Meremot, Obadja,‭ 6 ‭‭‭(10:7)‭ Daniël, Ginneton, Baruch,‭ 7 ‭‭‭(10:8)‭ Mesullam, Abia, Miamin,‭ 8 ‭‭‭(10:9)‭ Maäzja, Bilgai en Semaja.‭ 9 ‭‭‭(10:10)‭ Dan de Levieten: Jesua, de zoon van Azanja, Binnuï en Kadmiël, een zoon van Chenadad,‭ 10 ‭‭‭(10:11)‭ met hun verwanten Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Chanan,‭ 11 ‭‭‭(10:12)‭ Micha, Rechob, Chasabja,‭ 12 ‭‭‭(10:13)‭ Zakkur, Serebja, Sebanja,‭ 13 ‭‭‭(10:14)‭ Hodia, Bani en Beninu.‭ 14 ‭‭‭(10:15)‭ Dan de leiders van het volk: Paros, Pachat–Moab, Elam, Zattu, Bani,‭ 15 ‭‭‭(10:16)‭ Bunni, Azgad, Bebai,‭ 16 ‭‭‭(10:17)‭ Adonia, Bigwai, Adin,‭ 17 ‭‭‭(10:18)‭ Ater, Chizkia, Azzur,‭ 18 ‭‭‭(10:19)‭ Hodia, Chasum, Besai,‭ 19 ‭‭‭(10:20)‭ Charif, Anatot, Nebai,‭ 20 ‭‭‭(10:21)‭ Magpias, Mesullam, Chezir,‭ 21 ‭‭‭(10:22)‭ Mesezabel, Sadok, Jaddua,‭ 22 ‭‭‭(10:23)‭ Pelatja, Chanan, Anaja,‭ 23 ‭‭‭(10:24)‭ Hosea, Chananja, Chassub,‭ 24 ‭‭‭(10:25)‭ Halloches, Pilcha, Sobek,‭ 25 ‭‭‭(10:26)‭ Rechum, Chasabna, Maäseja,‭ 26 ‭‭‭(10:27)‭ Achia, Chanan, Anan,‭ 27 ‭‭‭(10:28)‭ Malluch, Charim en Baäna.‭ 28 ‭‭‭(10:29)‭ ‭(29–30)‭ De rest van ons volk sluit zich bij deze vooraanstaande volksgenoten aan. De priesters, de Levieten, de poortwachters, de zangers, de tempelknechten en alle anderen die afstand genomen hebben van de bevolking van het land en zich op de wet van God hebben gericht, verplichten zich onder zelfvervloeking en onder ede om te leven volgens de wet van God, die door Mozes, Gods dienaar, is gegeven, en om alle geboden, rechtsregels en voorschriften van de ‭HEER‭, onze Heer, te onderhouden en na te leven. Dit geldt ook voor hun vrouwen, hun zonen en dochters, en voor iedereen die ze kan begrijpen.‭ 29 ‭‭‭ 30 ‭‭‭(10:31)‭ Voorts verplichten wij ons onze dochters niet aan de bevolking van het land te zullen uithuwelijken, en hun dochters niet voor onze zonen te zullen nemen.‭ 31 ‭‭‭(10:32)‭ Ook zullen wij de waren en de verschillende graansoorten die de bevolking van het land ons op sabbat te koop aanbiedt niet van hen kopen, op sabbat noch op feestdagen, en elk zevende jaar zullen wij het land braak laten liggen en alle schulden kwijtschelden.‭ 

Niet door eigen kracht, door werk dat ik volbracht, maar het kruis dat is genoeg?


woensdag 11 juli 2018

Liefdevol

Nehemia 9:4-38. Kijk eens naar je leven tot nu toe. Hoe heeft God zijn liefde betoond?

4 ‭‭Op de verhoging van de Levieten stonden Jesua, Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Kenani, en met luide stem riepen zij de ‭HEER‭, hun God, aan.‭ 5 ‭‭De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: ‘Sta op, prijs de ‭HEER‭, uw God, voor eeuwig en altijd: 
‭“Moge uw luisterrijke naam, die verheven is boven alle lof en roem, geprezen zijn.‭ 6 ‭‭U alleen bent de ‭HEER‭, u hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de hemelse machten.‭ 7 ‭‭U bent de ‭HEER‭, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham.‭ 8 ‭‭U hebt gezien hoe zijn hart trouw bleef aan u, u hebt een verbond met hem gesloten en hem beloofd het land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Jebusieten en de Girgasieten aan zijn nageslacht te geven. U hebt uw woord gehouden, u bent rechtvaardig.‭ 9 ‭‭U zag de ellende van onze voorouders in Egypte, bij de Rietzee hoorde u hen om hulp roepen.‭ 10 ‭‭Daarop verrichtte u tekenen en wonderen bij de farao en al zijn dienaren, bij zijn hele volk, omdat u wist hoe slecht zij onze voorouders behandelden. Zo vestigde u uw naam, die tot op heden voortleeft.‭ 11 ‭‭Voor de ogen van de Israëlieten spleet u de zee, midden in de zee liepen zij op het droge. U wierp hun achtervolgers in de diepte, als een steen in kolkend water.‭ 12 ‭‭Overdag leidde u hen in een wolkkolom, ‘s nachts in een vuurzuil, zodat er licht was op de weg die ze moesten gaan.‭ 13 ‭‭U daalde neer op de Sinai, u sprak met hen vanuit de hemel, u gaf hun juiste rechtsregels, deugdelijke wetten en goede voorschriften en geboden.‭ 14 ‭‭U maakte uw heilige sabbat aan hen bekend, u gaf hun uw geboden, voorschriften en wetten bij monde van uw dienaar Mozes.‭ 15 ‭‭Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd.‭ 16 ‭‭Maar onze voorouders hebben zich misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden.‭ 17 ‭‭Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.‭ 18 ‭‭Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’‭ 19 ‭‭Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ‘s nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan.‭ 20 ‭‭U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water.‭ 21 ‭‭Veertig jaar lang hebt u hen onderhouden, in de woestijn ontbrak het hun aan niets, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op.‭ 22 ‭‭U gaf hun koninkrijken en volken, hun gebied verdeelde u onder hen. Ze namen het land van Sichon in bezit, het land van de koning van Chesbon en dat van Og, de koning van Basan.‭ 23 ‭‭Hun kinderen maakte u zo talrijk als de sterren aan de hemel, en u bracht hen naar het land waarvan u hun voorouders had gezegd dat ze het in bezit moesten nemen.‭ 24 ‭‭Hun kinderen kwamen inderdaad om het land in bezit te nemen. Voor hun ogen dwong u de Kanaänieten, de inwoners van het land, op de knieën, en u leverde de koningen en de volken die er woonden aan hen uit, zodat ze met hen konden doen wat ze wilden.‭ 25 ‭‭Ze namen versterkte steden in en veroverden vruchtbare grond, ze namen huizen in bezit, vol met de mooiste goederen, en ook uitgehouwen putten, wijngaarden, olijfbomen en fruitbomen. Ze aten, ze raakten verzadigd en werden vet, ze baadden in weelde door uw grote goedheid.‭ 26 ‭‭Toch kwamen ze in opstand; ze rebelleerden en traden uw wetten met voeten. Ze vermoordden uw profeten, dezelfde profeten die hen naar u wilden terugbrengen en hen daarom hadden gewaarschuwd, en ze lasterden u.‭ 27 ‭‭Daarom leverde u hen uit aan hun onderdrukkers. 
‭Wanneer ze werden onderdrukt riepen ze u aan, en u, vanuit de hemel, verhoorde hen. In uw grote liefde stuurde u bevrijders naar hen toe, en telkens weer redden die hen van hun onderdrukkers.‭ 28 ‭‭Maar zodra ze weer rust hadden deden ze weer wat slecht is in uw ogen. Dan leverde u hen aan hun vijanden uit, die hen vervolgens weer overheersten, en dan riepen zij u opnieuw aan, en vanuit de hemel verhoorde u hen weer. Liefdevol als u bent, redde u hen vele malen.‭ 29 ‭‭U waarschuwde hen, om hen terug te brengen naar uw wet, maar zij misdroegen zich, ze luisterden niet naar uw geboden en ze overtraden uw rechtsregels–terwijl ieder die ze nakomt, leven zal! Ze verzetten zich met hand en tand en hardnekkig weigerden ze te luisteren.‭ 30 ‭‭U had vele jaren geduld met hen, u waarschuwde hen door uw geest, bij monde van uw profeten, maar zij luisterden niet, en daarom leverde u hen uit aan de volken om hen heen.‭ 31 ‭‭Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God.‭ 32 ‭‭En nu, o God, grote, sterke en ontzagwekkende God, u die zich trouw houdt aan het verbond, wees niet onverschillig voor de rampspoed die ons getroffen heeft, ons en onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze profeten, onze voorouders en heel uw volk, vanaf de tijd van de Assyrische koningen tot op de dag van vandaag.‭ 33 ‭‭U handelde rechtvaardig bij alles wat ons overkomen is, u bent betrouwbaar en wij zijn het die verkeerd handelden.‭ 34 ‭‭Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze voorouders hielden zich niet aan uw wet. Ze sloegen geen acht op de geboden en voorschriften die u hun gegeven hebt.‭ 35 ‭‭Zij hadden hun eigen koninkrijk–in uw grote goedheid door u aan hen gegeven–, maar in dat ruime en vruchtbare land, het land dat u hun had gegeven, hebben ze u niet gediend. Hun wangedrag hebben ze niet opgegeven.‭ 36 ‭‭Kijk naar ons: nu zijn wij slaven! In het land dat u onze voorouders hebt gegeven om er te eten van de vruchten en van al het goede dat het opbrengt, in dat land zijn wij slaven.‭ 37 ‭‭Omdat wij gezondigd hebben, valt alle rijke oogst toe aan de koningen die u over ons hebt aangesteld, die over ons lichaam regeren en die met ons vee doen wat ze willen. Wij leven in grote ellende.”‭ 38 ‭‭‭(10:1)‭ Op grond van dit alles gaan wij een verbintenis aan en stellen die op schrift. Onder de oorkonde staan de namen van onze leiders, van de Levieten en van de priesters.‭ 

Hij is onze God, die ons leidt als een liefdevolle Herder.


dinsdag 10 juli 2018

Belijden

Nehemia 9:1-3. Wat gebeurt er wanneer je je zonden en de wandaden van je voorouders belijd?

1 ‭‭Op de vierentwintigste dag van deze maand kwamen de Israëlieten weer bijeen. Ze vastten en waren gehuld in boetekleren, met stof op hun hoofd.‭ 2 ‭‭De geboren Israëlieten gingen apart staan van de vreemdelingen, en zij beleden schuld voor hun zonden en voor de wandaden van hun voorouders.‭ 3 ‭‭Zo stonden ze daar, en gedurende een vierde deel van de dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de ‭HEER‭, hun God, en nog eens een vierde deel van de dag beleden ze schuld en bogen ze zich neer voor de ‭HEER‭, hun God.‭ 

Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U.