donderdag 19 april 2018

Helpen

2Kronieken 28:17-27. Waar komt jouw hulp vandaan?

17 ‭‭Ook de Edomieten waren namelijk Juda binnengevallen en hadden gevangenen weggevoerd.‭ 18 ‭‭En de Filistijnen hadden aanvallen gedaan op verschillende steden in het heuvelland en het Judese gedeelte van de Negev. Ze hadden Bet–Semes, Ajjalon en Gederot, en Socho, Timna en Gimzo en de omliggende dorpen veroverd en zich daar gevestigd.‭ 19 ‭‭De ‭HEER‭ had Juda vernederd omdat Achaz als koning van de Israëlieten de zeden in Juda had laten verwilderen en zijn plicht tegenover de ‭HEER‭ had verzaakt.‭ 20 ‭‭Maar in plaats van Achaz te helpen, viel koning Tiglatpileser van Assyrië hem aan en dreef hij hem in het nauw.‭ 21 ‭‭Achaz had weliswaar de tempel van de ‭HEER‭, het koninklijk paleis en de huizen van de hoogwaardigheidsbekleders leeggehaald en de schatten aan de koning van Assyrië gegeven, maar toch kwam die hem niet te hulp.‭ 22 ‭‭Toen hij zo in het nauw was gedreven, beging hij, koning Achaz, nog meer overtredingen tegenover de ‭HEER‭.‭ 23 ‭‭Hij bracht offers aan de goden van Damascus, die hem verslagen hadden, want hij dacht bij zichzelf: De goden van de koningen van Aram helpen hun volk wél. Als ik hun offers breng, helpen ze mij vast ook. Maar zij brachten hem en heel Israël juist ten val.‭ 24 ‭‭Achaz haalde alle voorwerpen uit de tempel van God en sloeg ze aan stukken. Hij liet de tempel van de ‭HEER‭ sluiten en plaatste altaren op alle straathoeken van Jeruzalem.‭ 25 ‭‭En hij tergde de ‭HEER‭, de God van zijn voorouders, nog verder door in alle steden van Juda offerplaatsen voor andere goden in te richten.‭ 26 ‭‭Alle verdere bijzonderheden over Achaz zijn van begin tot eind opgetekend in het boek over de koningen van Juda en Israël.‭ 27 ‭‭Toen hij stierf, werd hij wel in Jeruzalem begraven, maar niet bijgezet in de graven van de koningen van Israël. Zijn zoon Jechizkia volgde hem op.‭ 

Mijn hulp is van U Heer.


woensdag 18 april 2018

Hoede

2Kronieken 28:6-16. Wie kun jij vandaag onder je hoede nemen en begeleiden op de weg naar herstel?

6 ‭‭Pekach, de zoon van Remaljahu, doodde in Juda honderdtwintigduizend man op één dag, allen geoefende krijgslieden, omdat zij zich van de ‭HEER‭, de God van hun voorouders, hadden afgekeerd.‭ 7 ‭‭Zichri, de held van Efraïm, doodde Maäseja, de zoon van de koning, Azrikam, de hofmeester, en Elkana, de rechterhand van de koning.‭ 8 ‭‭De Israëlieten voerden tweehonderdduizend vrouwen, zonen en dochters van hun broeders als gevangenen weg en ontroofden hun een grote buit, die ze meenamen naar Samaria.‭ 9 ‭‭In Samaria woonde een profeet van de ‭HEER‭, Oded genaamd. Toen het leger naar Samaria terugkeerde, ging hij het tegemoet en zei: ‘De ‭HEER‭, de God van uw voorouders, heeft de Judeeërs aan u uitgeleverd omdat hij woedend op hen was. Met een razernij die tot in de hemel reikte hebt u velen van hen gedood.‭ 10 ‭‭En nu bent u van plan de mensen uit Juda en Jeruzalem als slaven en slavinnen te onderwerpen. Bent u niet evengoed met schuld beladen tegenover de ‭HEER‭, uw God?‭ 11 ‭‭Welnu, luister goed, stuur de gevangenen die u van uw broeders hebt weggevoerd terug, want u hebt de toorn van de ‭HEER‭ over u afgeroepen.’‭ 12 ‭‭Enkele familiehoofden uit de stam Efraïm, Azarja, de zoon van Jochanan, Berechja, de zoon van Mesillemot, Jechizkia, de zoon van Sallum, en Amasa, de zoon van Chadlai, traden de binnentrekkende legermacht tegemoet‭ 13 ‭‭en zeiden: ‘Breng de gevangenen niet hierheen. Wanneer u doet wat u van plan bent, belaadt u ons met schuld tegenover de ‭HEER‭. U zou onze zonden en schulden nog vermeerderen, terwijl onze schuld nu al zo groot is dat wij de toorn van de ‭HEER‭ hebben opgewekt.’‭ 14 ‭‭Hierop droegen de soldaten de gevangenen en de buit aan de leiders en het aanwezige volk over.‭ 15 ‭‭Speciaal daartoe aangewezen mannen namen de gevangenen onder hun hoede. Met wat in de buit voorhanden was kleedden ze degenen die naakt waren. Ze kleedden en schoeiden ze, gaven hun te eten en te drinken, verzorgden hun wonden en zetten degenen die moeizaam voortstrompelden op ezels. Zo begeleidden ze hen tot aan de palmstad Jericho, aan de grens met het gebied van hun broeders, waarna ze terugkeerden naar Samaria.‭ 16 ‭‭Het was in diezelfde tijd dat koning Achaz de hulp inriep van de koning van Assyrië.‭ 

Als er vergeving is kan er genezing zijn en de weg van herstel kan beginnen.


dinsdag 17 april 2018

Godenbeelden

2Kronieken 28:1-5. Wat zijn de afgoden van deze tijd en hoe ga jij daar mee om?

1 ‭‭Achaz was twintig jaar oud toen hij koning werd. Zestien jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed niet wat goed is in de ogen van de ‭HEER‭, zoals zijn voorvader David,‭ 2 ‭‭maar volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij ging zelfs zo ver dat hij godenbeelden maakte voor de Baäls.‭ 3 ‭‭Ook ontstak hij offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn zonen als offer volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de ‭HEER‭ voor de Israëlieten had verdreven.‭ 4 ‭‭Hij bracht offers en brandde wierook op de offerplaatsen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom.‭ 5 ‭‭De ‭HEER‭, zijn God, leverde hem uit aan de koning van Aram. De Arameeërs versloegen hem en voerden een grote groep gevangenen naar Damascus weg. Vervolgens werd hij overgeleverd aan de koning van Israël, die een grote overwinning op hem behaalde.‭ 

Hoor, o Israël de Heer, uw God is één God.


maandag 16 april 2018

Gericht

2Kronieken 27:1-9. Welke macht kun jij stevig in handen houden wanneer je je hele leven richt op de Heer?

1 ‭‭Jotam was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd. Zestien jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jerusa, de dochter van Sadok.‭ 2 ‭‭Hij deed wat goed is in de ogen van de ‭HEER‭, precies zoals zijn vader Uzzia–hij echter betrad de tempel van de ‭HEER‭ niet–, maar de Judeeërs bleven doorgaan met hun verfoeilijke praktijken.‭ 3 ‭‭Het was Jotam die de Bovenpoort van de tempel van de ‭HEER‭ bouwde. Hij liet ook uitgebreide werkzaamheden verrichten aan de stadsmuur bij de Ofel.‭ 4 ‭‭Hij bouwde vestingen in het bergland van Juda en burchten en torens in de beboste gebieden.‭ 5 ‭‭Hij trok ten strijde tegen de koning van de Ammonieten en overwon hem. De Ammonieten droegen hem dat jaar honderd talent zilver, tienduizend kor tarwe en tienduizend kor gerst aan schatting af, en ook het volgende jaar en het jaar daarop.‭ 6 ‭‭Jotam kon de macht stevig in handen houden, want zijn hele leven was gericht op de ‭HEER‭, zijn God.‭ 7 ‭‭Verdere bijzonderheden over Jotam, over de oorlogen die hij voerde en wat hij nog meer ondernam, zijn opgetekend in het boek over de koningen van Israël en Juda.‭ 8 ‭‭Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, en regeerde zestien jaar in Jeruzalem.‭ 9 ‭‭Toen hij stierf, werd hij begraven in de Davidsburcht. Zijn zoon Achaz volgde hem op.‭ 

Wij zijn meer dan overwinnaars!


zaterdag 14 april 2018

Geheiligd

2Kronieken 26:16-23. Hoe ben jij als kind van God geheiligd en waartoe?

16 ‭‭Maar toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang. Hij overtrad het gebod van de ‭HEER‭, zijn God, door de tempel van de ‭HEER‭ binnen te gaan om daar zelf een reukoffer te brengen op het reukofferaltaar.‭ 17 ‭‭De hogepriester Azarja kwam hem met nog tachtig andere priesters van de ‭HEER‭ achterna, allen vooraanstaande mannen.‭ 18 ‭‭Zij sneden koning Uzzia de pas af en zeiden hem: ‘Het is niet aan u, Uzzia, om reukoffers te brengen voor de ‭HEER‭. Dat is voorbehouden aan de priesters, de afstammelingen van Aäron. Zij zijn geheiligd om reukoffers te brengen. Verlaat het heiligdom; u bent in overtreding. Dit zal u bij de ‭HEER‭ niet tot eer strekken.’‭ 19 ‭‭Uzzia ontstak in woede. En terwijl hij, de schaal met reukwerk in zijn hand, tegen de priesters tekeerging, verscheen daar, ten overstaan van de priesters, in de tempel van de ‭HEER‭, bij het reukofferaltaar, plotseling uitslag op zijn voorhoofd.‭ 20 ‭‭Toen de hogepriester Azarja en de andere priesters hem recht aankeken en vaststelden dat zijn voorhoofd door huidvraat was aangetast, joegen ze hem onmiddellijk de tempel uit. Hij maakte zelf ook haast, want de ‭HEER‭ had hem getroffen.‭ 21 ‭‭Tot op de dag van zijn dood bleef koning Uzzia aan huidvraat lijden. Al die tijd leefde hij in afzondering, want het tempelcomplex was voor hem verboden terrein. Zijn zoon Jotam, die de gang van zaken in het paleis regelde, nam intussen het landsbestuur waar.‭ 22 ‭‭Verdere bijzonderheden over Uzzia zijn van begin tot eind opgetekend door de profeet Jesaja, de zoon van Amos.‭ 23 ‭‭Toen Uzzia stierf en bij zijn voorouders begraven werd, besloot men hem wegens zijn ziekte te begraven in het veld bij de koningsgraven. Zijn zoon Jotam volgde hem op.‭ 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.


vrijdag 13 april 2018

Wonderbaarlijke hulp

2Kronieken 26:1-15. Welke wonderbaarlijke hulp heb jij van God ontvangen en wat voor effect heeft dat voor jouw leven?

1 ‭‭Het volk van Juda riep Amasja’s zestien jaar oude zoon Uzzia tot opvolger van zijn vader uit.‭ 2 ‭‭Het was Uzzia die Elat na de dood van koning Amasja weer bij Juda inlijfde en het versterkte.‭ 3 ‭‭Uzzia was zestien jaar oud toen hij koning werd. Tweeënvijftig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jecholja, ze was afkomstig uit Jeruzalem.‭ 4 ‭‭Hij deed wat goed is in de ogen van de ‭HEER‭, net zoals zijn vader Amasja gedaan had.‭ 5 ‭‭Zolang Zecharja leefde, die hem had geleerd in ontzag te leven voor God, legde hij zich erop toe zich naar God te richten. En zolang hij zich naar de ‭HEER‭ richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam.‭ 6 ‭‭Zo trok Uzzia ten strijde tegen de Filistijnen. Hij sloeg bressen in de muren van Gat, Jabne en Asdod, en bouwde vestingen in het vorstendom Asdod en andere Filistijnse gebieden.‭ 7 ‭‭God steunde hem in zijn strijd tegen de Filistijnen, en ook tegen de Arabieren die in Gur–Baäl woonden en tegen de Meünieten.‭ 8 ‭‭De Ammonieten betaalden hem schatting. Uzzia’s gezag reikte tot aan de grens met Egypte, zo groot was zijn macht.‭ 9 ‭‭In Jeruzalem versterkte hij de stadsmuur en richtte hij torens op bij de Hoekpoort, de Dalpoort en de Punt.‭ 10 ‭‭Ook bouwde hij uitkijktorens in de woestijn en liet tal van regenputten uithouwen. Hij bezat veel vee, en er werkten boeren voor hem in het heuvelland en op de hoogvlakte, en wijnbouwers in de bergen en op vruchtbare grond, want de landbouw ging hem zeer ter harte.‭ 11 ‭‭Uzzia beschikte over een strijdmacht van parate troepen. De manschappen waren per eenheid geregistreerd door de schrijver Jeïel en de griffier Maäseja, de helpers van Chananja, een van de hoge ambtenaren van de koning.‭ 12 ‭‭Het aantal familiehoofden bedroeg zesentwintighonderd weerbare mannen.‭ 13 ‭‭Onder hun leiding stond een sterk leger van driehonderdzevenduizend vijfhonderd geoefende, krachtige strijders, die de koning bijstonden tegen zijn vijanden.‭ 14 ‭‭Zij allemaal, de hele legermacht, waren door Uzzia uitgerust met schilden, lansen, helmen, borstkurassen, bogen en slingerstenen.‭ 15 ‭‭In Jeruzalem liet hij op de torens en de hoeken van de stadsmuur vernuftige verdedigingswerktuigen neerzetten, waarmee pijlen en grote stenen konden worden afgeschoten. Uzzia’s gezag reikte tot ver over de grenzen, want met wonderbaarlijke hulp had hij zijn macht steeds verder uitgebreid.‭ 

Zijn naam is wonderbaar.


donderdag 12 april 2018

Beschikt

2Kronieken 25:17-28. Wat is Gods plan met Israël en met de wereld en wat is jouw plaats in dat plan?

17 ‭‭Na overleg met zijn raadsheren stuurde Amasja, de koning van Juda, gezanten naar de koning van Israël, Joas, de zoon van Joachaz, de zoon van Jehu, met de boodschap: ‘Laten wij zien wie van ons de sterkste is.’‭ 18 ‭‭Koning Joas van Israël liet koning Amasja van Juda het volgende antwoord overbrengen: ‘Eens, in de Libanon, verzocht de doornstruik de ceder: “Geef uw dochter aan mijn zoon ten huwelijk.” Maar toen kwam er een wild dier voorbij, dat de doornstruik vertrapte.‭ 19 ‭‭U zegt bij uzelf: Kijk, ik heb Edom verslagen, en in uw overmoed hunkert u naar nog meer roem. Maar ik zeg u: Blijf waar u bent. Waarom zou u uzelf in het ongeluk storten en Juda meesleuren in uw val?’‭ 20 ‭‭Maar Amasja luisterde niet, want God had beschikt dat Juda in handen van de vijand zou vallen omdat het zijn heil had gezocht bij de goden van Edom.‭ 21 ‭‭Koning Joas van Israël rukte op, en in Bet–Semes in Juda maten hij en koning Amasja van Juda hun krachten.‭ 22 ‭‭Juda werd door Israël verslagen en alle Judeeërs sloegen op de vlucht.‭ 23 ‭‭De koning van Juda, Amasja, de zoon van Joas, de zoon van Joachaz, werd in Bet–Semes door koning Joas van Israël gevangengenomen. Koning Joas voerde hem mee naar Jeruzalem. Daar sloeg hij een bres van vierhonderd el in de stadsmuur, van de Efraïmpoort tot aan de Hoekpoort.‭ 24 ‭‭Daarna keerde hij terug naar Samaria, met medeneming van al het goud en zilver en alle andere voorwerpen die zich onder bewaking van Obed–Edom in de tempel van God bevonden, de schatten uit het koninklijk paleis, en een groep gijzelaars.‭ 25 ‭‭Na de dood van koning Joas van Israël, de zoon van Joachaz, leefde koning Amasja van Juda, de zoon van Joas, nog vijftien jaar.‭ 26 ‭‭Verdere bijzonderheden over Amasja zijn van begin tot eind opgetekend in het boek over de koningen van Juda en Israël.‭ 27 ‭‭Toen Amasja de ‭HEER‭ eenmaal ontrouw was geworden, werd er in Jeruzalem tegen hem samengespannen. Hij vluchtte naar Lachis, maar ze kwamen hem achterna en doodden hem daar.‭ 28 ‭‭Hij werd met paarden overgebracht naar de hoofdstad van Juda, waar hij bij zijn voorouders werd begraven.‭ 

Alpha en omega, begin en het eind. Amen, Heer Jezus kom.